Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

2. OPDRACHTGEVER: Degene die Arjaans Music & Entertainment een opdracht verstrekt voor een optreden van een artiest.

3. DE ARTIEST: De beroepsbeoefenaar op het gebied van kunsten en amusement, zijnde de zangeres.

4. TOELEVERANCIER: Degene die zich direct of indirect met de artiest heeft verbonden, diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen. Een en ander in de ruimste zin van het woord, zoals onder andere: zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, opbouw, catering en beveiliging;

5. WEDERPARTIJ: De Opdrachtgever en/of de Toeleverancier;

6. OPTREDEN: De te leveren (artistieke) prestatie, als omschreven in de overeenkomst;

7. OVEREENKOMST: De overeenkomst die De artiest en de Opdrachtgever aangaan naar aanleiding van een boeking/optreden van de Artiest.​ ​ Per email, whatsapp en Messenger.

8. PARTIJEN: Arjaans Music & Entertainment en de Opdrachtgever gezamenlijk.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

1. Een Overeenkomst wordt definitief wanneer de Opdrachtgever en Arjaans Music & Entertainment en/of de Artiest de opdracht hebben bevestigd, telefonisch, schriftelijk, via whatsapp, Messenger of per email.

2. Meerwerk wordt eventueel afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de Overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien Arjaans Music & Entertainment en/of De artiest daarmee expliciet van tevoren schriftelijk heeft ingestemd.

ARTIKEL 3: DERDEN

1. De artiest is bevoegd om derden in te schakelen, ter uitvoering van hetgeen is overeengekomen. Voorbeelden hiervan zijn technici en opbouwhulp.

2. De artiest is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die wordt aangericht door toedoen van een derde.

ARTIKEL 4: ARTIEST EN OPTREDEN

1. De Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de Overeenkomst met De artiest, tenminste redelijk bekend te zijn met de prestaties van de Artiest De artiest en/of de Toeleverancier, alsmede met de soort en/of de aard van de gecontracteerde prestaties.

2. De Opdrachtgever garandeert:

a. dat in het geval van een buitenoptreden het podium of de plaats van optreden deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan de Artiest De artiest en diens eigendommen, diens betrokkenen en/of zaken van de Toeleverancier en/of De artiest. De Opdrachtgever dient te allen tijde melding te maken wanneer het Optreden buiten dient plaats te vinden, voor aanvang van de Overeenkomst. Een binnen optreden kan nimmer zonder overleg worden verplaatst naar buiten.

4. Een afgesproken tijdstip waarop het Optreden zal aanvangen is indicatief en kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Enkel met instemming van de Artiest De artiest kan de duur van een Optreden worden verlengd en als Meerwerk in rekening worden gebracht.

5. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen toestemming van Jessy. Complete videoregistraties van een Optreden zijn niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen. Geluidsopnamen door derden via bijvoorbeeld een aangesloten mengtafel zijn eveneens verboden.

6. Jessy Arjaans behoudt zich het recht voor om het Optreden tot twee maanden voor aanvang te annuleren, hetzij in overleg met de Opdrachtgever het Optreden naar een andere datum te verplaatsen (dit onder dezelfde voorwaarden), ingeval de uitvoerende Artiest van De artiest op of nabij de datum van het evenement een nationaal televisieoptreden, nationale tv-opname, buitenlandse tournee of een andere belangrijke promotionele bezigheid heeft, zonder dat De artiest hierdoor jegens de Opdrachtgever schadeplichtig wordt. De Overeenkomst wordt in zulks geval ontbonden. De artiest doet de Opdrachtgever vervolgens suggesties voor een andere muzikale invulling. De artiest zal de Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen, indien er aanwijzingen zijn voor een dergelijke annulering.

7. In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in lid 6 is omschreven, dan wel de Artiest De artiest is door ziekte en/of overmacht niet in staat om op de afgesproken tijd en datum op te treden, heeft De artiest het recht het desbetreffende optreden te annuleren, zonder dat De artiest schadeplichtig wordt jegens de Opdrachtgever. Geldbedragen die met betrekking tot een dergelijk geannuleerd Optreden door de Opdrachtgever zijn betaald, worden door De artiest terugbetaald. Wanneer de toestand van De artiest het toelaat, zal hij de Opdrachtgever suggesties voor vervanging meedelen en helpen zoeken naar een andere muzikale invulling. De beslissing over een eventuele vervangende artiest/dj ligt te allen tijde bij de Opdrachtgever. De artiest is geenszins verantwoordelijk voor de artistieke en/of muzikale uitvoering van vervangende artiesten. De artiest is ook niet verantwoordelijk voor (financiële) afspraken met betrekking tot vervangende artiesten/dj’s.

9. Jessy Arjaans heeft het recht om tenminste twee personen vrije toegang te geven tot het evenement of de gelegenheid. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om technici, opbouwhulp of management.

10. Het parkeren van vervoersmiddelen van Jessy Arjaans en toeleverancier dienen mogelijk te zijn binnen een straal van 200 (tweehonderd) meter van de plaats van het Optreden. Eventuele parkeerkosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. Wanneer er niet binnen een straal van 200 meter geparkeerd kan worden, dient de Opdrachtgever dit te melden.

11. De Artiest De artiest heeft het recht om een voor hem acceptabel en gebruikelijk geluidsvolume te produceren. Wanneer er (strenge) restricties zijn aan het geluidsvolume, bijvoorbeeld gesteld door de eigenaar van de locatie, dient de Opdrachtgever dit voor het aangaan van de Overeenkomst te melden. Wanneer er geluidsbegrenzers, van welke soort dan ook, aanwezig zijn in de ruimte of zaal van een optreden, dient de Opdrachtgever dit eveneens voor het aangaan van de Overeenkomst te melden. Wanneer De artiest voor het aangaan van de overeenkomst geen melding van de Opdrachtgever krijgt met betrekking tot restricties en/of begrenzing van het geluidsvolume en tijdens of vlak voor het Optreden blijkt dat er toch restricties en/of begrenzing zijn, dan houdt De artiest zich het recht voor zich niet aan deze restrictie en/of begrenzing te houden. Wanneer het toegestane geluidsvolume na beoordeling van De artiest te laag is, houdt De artiest zich eventueel ook het recht voor om enkel muziek te draaien en niet te zingen. De artiest wil geen live optredens verzorgen bij (te) lage geluidsvolumes. De beoordeling ligt in een dergelijk geval ten allen tijden bij De artiest.

12. Indien de Artiest De artiest wegens vandalisme van publiek of derden of vanwege een technische storing door ontoereikbare technische voorzieningen genoodzaakt is om het Optreden (vroegtijdig) te beëindigen, behoudt De artiest het recht om het overeengekomen totaalbedrag op te eisen en/of te behouden. Alle schade aan apparatuur en/of eigendommen van de Artiest De artiest komen voor rekening van de Opdrachtgever. Deze schadekosten dienen binnen 10 (tien) dagen na facturering volledig aan De artiest te worden voldaan. Eventuele reparaties worden afgewerkt door een door de Artiest De artiest aangestelde partij.

13. Indien de veiligheid van De artiest en/of de Artiest De artiest en/of door hem ingeschakelde derden niet kan worden gewaarborgd, zijn deze partijen gerechtigd om het Optreden definitief of tijdelijk te stoppen met behoud van de volledige gages.

ARTIKEL 7: PROMOTIEMATERIALEN

1. De Opdrachtgever behoeft toestemming van De artiest met betrekking tot de vermelding en/of afbeelding van de Artiest De artiest op het te vervaardigen promotiemateriaal, in de ruimste zin des woord (inclusief internet). Hiertoe zal de Opdrachtgever een nader te specificeren aantal proefexemplaren van het promotiemateriaal ter goedkeuring verstrekken aan De artiest, indien De artiest daarom vraagt.

2. De Opdrachtgever draagt zorg voor correcte naamsvermelding van de Artiest in alle uitingen betreffende het Optreden, indien van toepassing.

3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van De artiest of de Artiest De artiest geluidsdragers, affiches, posters en/of andere artikelen met naam, beeltenis, logo etcetera van de Artiest De artiest te verspreiden en/of verkopen.

ARTIKEL 8: PRIJZEN EN GAGES

Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen, tenzij anders vermeld. Prijsopgaven en/of aanbiedingen zijn te allen tijde persoonlijk en mogen niet aan derden kenbaar worden gemaakt.

ARTIKEL 9: BETALINGEN

1. Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dienen betalingen door de Opdrachtgever te geschieden 7​ dagen voor aanvang van het Optreden, zonder dat de Opdrachtgever het recht heeft op verrekening en/of opschorting. Meerwerk dient binnen 2 (twee) dagen na factuurdatum te worden betaald.

2. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is deze van rechtswege in verzuim. De artiest heeft alsdan het recht om, zonder nadere aankondiging, van de Opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.

3. Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever gehouden alle andere door De artiest in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.

ARTIKEL 10: ANNULERINGEN

1. De Opdrachtgever dient bij gehele of gedeeltelijke annulering van gesloten Overeenkomst direct aan Arjaans Music & Entertainment mede te delen. Eventuele aanbetalingen blijven in bezit van Arjaans Music & Entertainment.

2. In het geval de Opdrachtgever de met Arjaane Music & Entertainment gesloten overeenkomst 60 (zestig) tot 30 (dertig) dagen vóór het evenement (gedeeltelijk) annuleert, is de Opdrachtgever naast eventuele schadevergoeding, in ieder geval 50 % (vijftig procent) van het totale factuurbedrag jegens Arjaans Music & Entertainment verschuldigd.

a. Vanaf de 30e (dertigste) dag tot de 14e (veertiende) dag vóór het evenement is de Opdrachtgever jegens Arjaans Music & entertainment 75 % (vijfenzeventig procent) verschuldigd.

b. Voor annulering vanaf de 14e (veertiende) dag tot 7 (zeven) dagen vóór het evenement is de opdrachtgever 90 % (negentig procent) van het factuurbedrag verschuldigd.

c. Indien de Opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen voor het evenement de overeenkomst met Arjaans Music & Entertainment (gedeeltelijk) annuleert, is hij het gehele factuurbedrag verschuldigd.

d. Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden is mede van toepassing op verschuldigde betalingen conform dit artikel lid 2.

3. De Opdrachtgever vrijwaart Arjaans Music & Entertainment volledig voor iedere aanspraak van een Toeleverancier en/of derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

4. Annulering door Arjaans Music & Entertainment is te allen tijde mogelijk bij overmacht en/of ziekte van de Artiest De artiest. Reeds vooruitbetaalde bedragen van de Opdrachtgever met betrekking tot een afgesproken Optreden dat niet doorgaat, worden aan de Opdrachtgever gerestitueerd. Mocht de gezondheidstoestand van de Artiest het toelaten, zal hij bij annulering van zijn kant suggesties doen voor ander entertainment en/of een andere muzikale invulling.Met vriendelijke groet,Arjaans Music & EntertainmentGdanskweg 12​9723TS Groningen​06-23101480kvk: 76024709